Polityka cookies sporz?dzona zosta?a zgodnie z obowi?zkami wynikaj?cymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które wesz?y w ?ycie 22 marca 2013 roku. Obowi?zki te podobnie s? realizowane w ca?ej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy us?ug oferowanych w ramach tej strony (Serwis).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

  • dostosowania zawarto?ci stron internetowych do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Serwisu i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;

W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz sta?e (persistent cookies). Cookies sesyjne s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). Sta?e pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.

W ramach Serwisu stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:

  • niezb?dne pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • wydajno?ciowe pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umo?liwiaj?ce zapami?tanie wybranych przez U?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi U?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;
  • reklamowe pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie U?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

Operator Serwisu informuje, ?e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Wi?cej informacji na temat plików cookies dost?pnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przegl?darki internetowej.